HƯỚNG DẪN

1. Giảng viên, cán bộ quản lý ở TNU sử dụng tài khoản trên phần mềm nhập điểm bộ phận để đăng nhập.
2. Sinh viên sử dụng tài khoản trên phần mềm đăng ký học phần để đăng nhập
3. Lưu ý:
- Việc đổi mật khẩu được thực hiện tại phần mềm đăng ký học phần và tự động cập nhật sang LMS.
- Không thể đổi mật khẩu tại trang LMS.
- Nếu quên mật khẩu đăng ký học phần thì tự reset trên phần mềm. Mật khẩu mới gửi về email trường cấp (Định dạng masv@sv.ttn.edu.vn). Xem hướng dẫn đăng nhập email tại đây
- Nếu quên mật khẩu email, truy cập: tại đây để tải đơn xin reset và mang lên Phòng TT&TVTS.