Khoa sư phạm đào tạo giáo viên cho khu vực Tây nguyên và duyên hải miền trung